Od svoje ustanovitve leta 2008 je Evro-sredozemska univerza, ena od prednostnih projektov Unije za Sredozemlje, postala mednarodna institucija, ki zbira strokovno znanje in izkušnje evro-mediteranskih držav, in s tem v pomembni meri prispeva k oblikovanju enotnega, integriranega evro-sredozemskega visokošolskega in raziskovalnega prostora.

Univerza v glavnem opravlja vse svoje dejavnosti na svojem sedežu v Piranu, kjer so prostorski pogoji za nekatere izmed dejavnosti. Kadar so potrebni dodatni prostori, le-te najame v bližnjih akademskih institucijah.

EMUNI univerza lahko izvaja študijsko dejavnost na vseh študijskih področjih, razvrščenih v skladu z mednarodno klasifikacijo Isced (Unesco, 1997). EMUNI univerza organizira izvajanje študijskih programov, ki so akreditirani na partnerskih univerzah v Sloveniji in v drugih državah članicah EMUNI univerze. Univerza opravlja raziskovalne dejavnosti na vseh znanstvenih področjih raziskav, razvrščenih po mednarodni klasifikaciji Frascati (Unesco, 2002).

Vizija

Mednarodna Evro-sredozemska univerza (EMUNI univerza) s sedežem v Sloveniji bo znatno prispevala k razvijanju visokošolskega in raziskovalnega prostora in k trajnostnemu razvoju širšega družbeno-ekonomskega in kulturnega okolja v EUROMED državah, prav tako pa tudi k prepoznavnosti Slovenije v regiji – Unija za Sredozemlje.

Poslanstvo

EMUNI univerza je mednarodna zveza univerz s sedežem v Sloveniji. Predstavlja enega izmed šestih projektov Unije za Sredozemlje, potrjenih v okviru skupne deklaracije, sprejete v Parizu 13. julija 2008. Poslanstvo EMUNI univerze je predvsem:

  • dvig kakovosti visokega šolstva z izvajanjem študijskih in raziskovalnih programov;
  • postati mednarodna univerza, ki bo upoštevala kulturno različnost;
  • vzpostaviti univerzitetno okolje, ki bo spodbudno vplivalo na povezovanje različnih narodov in kultur v akademski sferi;
  • zagotoviti administrativno, operativno in materialno infrastrukturo, ki bo omogočala delovanje univerze.

Cilj EMUNI univerze je ustvariti specializirane študijske programe med evro-sredozemskimi univerzami. Študijski programi bodo pokrivali teme in področja, pomembna za evro-sredozemski prostor. Študijski programi oz. deli študijskih programov bodo izvajani na EMUNI univerzi in na drugih univerzah, soustanoviteljicah EMUNI univerze.

Ena izmed poglavitnih dejavnosti EMUNI univerze je tudi raziskovalna dejavnost, ki je eden izmed pomembnih dejavnikov za razvoj, uspešnost in kakovost univerze.

Temeljno poslanstvo univerze je s svojimi dejavnostmi na področju visokošolskega izobraževanja in raziskav prispevati h krepitvi medkulturnega dialoga v evro-sredozemski regiji in prednostnih nalog ter ciljev Barcelonskega procesa, ki je v širšem smislu vključen tudi v Unijo za Sredozemlje.

Osnovne informacije

Matična številka (Slovenija): 3487288

Davčna številka (DDV): SI79525415

PIC številka (Evropski projekti): 964602436

Erasmus koda: SI PORTORO03

PADOR številka: SI-2011-DLL-1406523449 

Dokumenti

The Euro-Mediterranean University Memorandum of Association, 30 September 2008

The Foundation Charter of the Euro-Mediterranean University, 26 November 2018 and

Act Amending the Higher Education Act (OG RS n° 64/08)

Statute of the Euro-Mediterranean University, 26 November 2008 (amendments of the Statute on 27 November 2010, 25 November 2011, 11 February 2015, 9 December 2016, 1 December 2018)