Projekti

Projekti, trenutno v izvajanju

Vloga transnacionalnih zasebnih standardov v okoljskem upravljanju

Projekt nosi oznako ID Z5-8239 in ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Vodja projekta: dr. Jerneja Penca

Transnacionalni zasebni standardi (TZS) so se presenetljivo pojavili in bliskovito razširili v zadnjih dveh desetletjih. Urejajo proizvodne procese in dobavne verige v različnih sektorjih po vsem svetu. TZS nedvomno predstavljajo rastoče in vse bolj pomembno upravljalsko orodje. Okoljsko pravo ni le eno izmed, ampak primarno polje, kjer se izkazujejo TZS in je kot tako postalo močno zakoreninjeno v zasebnem pravu in zasebnem upravljanju.

TZS obsega pravne in druge normativne vplive na vlade, podjetja in gospodinjstva, oblikovane s strani akterjev, ki niso države ali mednarodne organizacije. Za namene te študije vključujejo (kolektivno) določanje standardov, certificiranje, sporazume v dobavnih verigah, prostovoljne sporazume in druge podobne prakse.

Razlogi za njihov nastanek so različni. Na nekaterih področjih so TZS odziv na okorne, počasne ali neučinkovite rešitve javnega upravljanja in so razumljene kot alternativa »tradicionalnemu« mednarodnemu javnemu pravu, ki obstaja v obliki mednarodnih pogodb. V drugih primerih, zasebni standardi določajo orodja in postopke, ki izpolnjujejo zahteve iz javnih norm, in tako delujejo na razumevanju, da javno pravo dopolnjujejo.

Nasplošno posledice vse večje uveljavitve standardov niso enostavne. Na eni strani obstaja močna potreba podjetij za obstoj standardov. Standardi ustvarjajo zahteve za delovanje, povezane z dostopom do finančnih sredstev, notranjimi poslovnimi procesi, članstvom v trgovinskih organih, certificiranjem izdelkov in storitev, in dostopom do trgov. Standardi zagotavljajo tudi priložnosti za »operacionalizacijo« mednarodnih pogodb in njihovo konkretizacijo. Po drugi strani pa obstajajo pomisleki glede zasebnih standardov zaradi njihovega izključevalnega družbeno-ekonomskega učinka v posameznih državah in med proizvajalci, pomanjkljive preglednosti in odgovornosti ter pomanjkanja njihove legitimnosti. Odpravljanje ugotovljenih dilem in vrzeli v znanju glede TZS postane še toliko bolj pomembno glede na trend združevanja, usklajevanja oz. harmonizacije standardov.

Ta projekt proučuje razloge za nastanek TZS na malo raziskanem področju, in naslavlja zlasti vprašanja prepleta med javnim in zasebnim pravom. V njem me zanima, kako združiti potrebo po konkretnih standardih za izvajanje okoljskih obveznosti na eni strani z normami iz mednarodnih pogodb in raznolikostjo vrednot in ekosistemov po drugi strani. Vodilno vprašanje v projektu je: Glede na najbolj prepričljivo konceptualizacijo pravnega in upravljalskega modela, kakšno pravno vrednost naj imajo harmonizirani/usklajeni transnacionalni okoljski standardi?

Projekt sofinancira: 


Jugoslovanski samoupravni eksperiment in razprava o razvoju evropskega socializma med Vzhodom in Zahodom (1950–1980)

Projekt nosi oznako N6-0039 in ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Vodja projekta: dr. Jože Pirjevec

Projekt je namenjen ponovnemu premisleku o jugoslovanskem sistemu socialističnega samoupravljanja v mednarodni in transnacionalni perspektivi. V obdobju po sporu z Informbirojem je jugoslovanski sistem soočil različne akterje in tradicije evropske levičarske misli: na eni strani so ga zahodni levičarski krogi dojemali kot laboratorij demokratičnega socializma, na drugi pa je za vzhodnoevropske politike in intelektualce predstavljal model upora sovjetski hegemoniji. Analiza procesa nastanka in razvoja jugoslovanskega samoupravljanja ponuja priložnost vpogleda v transnacionalno teoretsko-konceptualno in politično interakcijo, ki je v času hladne vojne prestopala meje med Vzhodom in Zahodom in odprla vprašanja združevanja načel liberalne demokracije in marksizma-leninizma, hkrati pa je razkrila tudi demokratične deficite enopartijskega sistema v Jugoslaviji. Raziskava teoretske in politične interakcije, ki je prišla do izraza v okviru jugoslovanskega socialističnega eksperimenta, je razdeljena na tri med seboj prepletene sklope:

Laboratorij politične inovacije: izvori, konstrukcija in mednarodni vplivi samoupravnega socializma;
Odpiranje različnih poti v socializem: Jugoslavija in mednarodno delavsko gibanje;
Jugoslavija kot prostor mednarodnega intelektualnega srečevanja: kritike institucionalnega in perspektive demokratičnega socializma.

Temeljni cilj projekta je predstaviti posledice medsebojnih transferjev in vplivov politične misli in prakse, ki jo je na mednarodni ravni sprožil jugoslovanski samoupravni eksperiment, ter odgovoriti na vprašanje, kako je ta prispeval k teoriji demokratičnega socializma, pravičnejše svetovne ekonomske ureditve, ohranjanja miru in drugih, še danes aktualnih izzivov.

Projekt sofinancira: 


MERID (Dialog na področju raziskovanja in inovacij na Bližnjem vzhodu)

Projekt pomeni predlog celovite dejavnosti za povečanje in spodbujanje sodelovanja na področju raziskovanja in inovacij med EU in Bližnjim vzhodom, z neposredno vključitvijo partnerjev iz Egipta, Irana, Iraka, Jordanije, Libanona in Palestine. Projekt predstavlja prvi poskus sistematizacije podpore politiki dialoga in vključevanja raziskovalnih skupnosti Irana in Iraka v program Obzorje 2020, kot tudi pobudo za kontinuiteto okvirov že vzpostavljenega sodelovanja med državami EU in Bližnjega vzhoda.

Spletna stran projekta: http://meridproject.eu/


EMNES (Evro-sredozemska mreža za ekonomske študije)

Projekt EMNES je namenjen prispevku k okrepitvi dialoga in spodbujanju družbeno-gospodarskih raziskav in študij na prednostnih področjih evro-sredozemskega partnerstva, s posebnim poudarkom na ustvarjanju zaposlitvenih možnosti, družbeni vključenosti in trajnostnemu razvoju.


Jean Monnet Module

Modul v okviru programa Erasmus+ se osredotoča na sredozemsko razsežnost Evropske sosedske politike in pokriva tako notranje kot zunanje vidike integracijskega procesa EU ob upoštevanju vloge EU v globaliziranem svetu. Predavanja študentom nudijo vpogled v evropske zadeve, ki ga sicer ne bi mogli pridobiti. Predvidena je izvedba treh poletnih šol in drugih dejavnosti, in sicer v letih 2016, 2017 in 2018.


ERC = Science2

Projekt se osredotoča na vzpostavljanje trajnostnih komunikacijskih kanalov prek naslavljanja ključnih ciljnih skupin (študenti in mladi raziskovalci, mediji, investitorji, oblikovalci politik, širša javnost) z namenom oblikovanja edinstvene distribucijske mreže, na katero se bo lahko ERC obrnil pri prihodnjih komunikacijskih kampanjah.

Spletna stran projekta: www.sciencesquared.eu


EL-CSID (Evropsko vodenje v kulturni, znanstveni in inovacijski diplomaciji)

Projekt ima tri glavne cilje: 1) določiti in analizirati način, na katerega EU deluje v domenah kulturne in znanstvene diplomacije v trenutnem času; primerjava njenih bilateralnih in multilateralnih kulturnih in znanstvenih vezi med državami, regijami ter javnimi in zasebnimi mednarodnimi organizacijami; 2) preučiti, v kolikšni meri lahko kulturna in znanstvena diplomacija okrepi prioritere EU v sodobnem redu sveta, in 3) določiti serijo mehanizmov/ platform z namenom večjega osveščanja relevantnih deležnikov o pomembnosti znanosti in kulture kot nosilcev okrepitve zunanjih odnosov EU.

Spletna stran projekta: http://www.el-csid.eu/


Erasmus+ izmenjava osebja

Namen projekta je izboljšati zmožnosti delovanja na mednarodni ravni, izmenjati metode učenja in vodenja, pridobiti priložnosti za nove projekte, izboljšati programski načrt organizacij in izkusiti medkulturno okolje za izboljšanje medsebojnega razumevanja.


4PRIMA (Partnerstvo za raziskovanje in inovacije v Sredozemlju)

Cilj projekta 4PRIMA je olajšati vzpostavitev ugodnih in stabilnih pogojev za okrepljeno mednarodno sodelovanje na področju raziskovanja prehranskih sistemov in voda, temelji pa na boljši koordinaciji, skupni odgovornosti za programe raziskovanja in inovacij, ter posledično jasnih in oprijemljivih skupnih koristih. V okviru projekta 4PRIMA bo oblikovan Strateški načrt raziskovanja in inovacij in s tem povzan načrt izvedbe, in sicer kot rezultat obsežnega sistema sodelovanja, ki se bo osredotočal na kritično maso ključnih akterjev na mednarodni ravni in vseh relevantnih deležnikov v sektorju prehrane in voda.

Spletna stran projekta: www.4prima.org


MEDNICE

Cilj projekta je vzpostavitev MED skupnosti, ki se bo spopadla z reševanjem energetskih vprašanj s katerimi se srečujejo javne stavbe na območju Mediterana. Večina javnih stavb v Mediteranskem območju namreč nima ustreznih zasnov učinkovitejše porabe energije. Prav zato horizontalni projekt-MEDNICE vzpostavlja platformo za prenos rezultatov izhajajočih iz posameznih modularnih projektov znotraj katerih se ustvarja skupen nacionalni okvir učinkovitejše rabe energije pri javnih zgradbah na tem pomembnem območju.


EMUNI kot prijavitelj projektov brez finančnega deleža 

ESOF

Cilj te interaktivne okrogle mize (Manchester, Velika Britanija, maj 2016)  je predstaviti znanstveno diplomacijo v praksi in jo podpreti z najboljšimi praksami in zgodbami o uspehu z vsega sveta, ter pritegniti nove generacije k temu, da svojo kariero posvetijo znanosti. Javnost želimo tudi osveščati o znanstveni diplomaciji kot sredstvu medkulturnega dialoga in politične sprave.

 

Pakistan project 

(Poverty Reduction through Rural Development in Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Federally Administered Tribal Areas and Neighboring Areas)

Namen projekta je izboljšanje zmogljivosti pakistanskih organizacij civilne družbe in izmenjave dobrih praks. Načrtovano je tudi usposabljanje za udeležence v Italiji (na področju ruralnega razvoja, viskega šolstva in civilne družbe).


 

Že zaključeni projekti:

EDULINK II

Namen projekta, prijavljenega v okviru finančnega mehanizma ACP-EU Cooperation, je krepiti sodelovanje univerz iz Afrike in Evrope ter izgradnja univerzitetne mreže podsaharske Afrike s pomočjo in prenosom dobrih praks iz držav EU. Tema, ki povezuje projektne partnerje in druge pridružene institucije, je raziskovanje kmetijske politike in proučevanje varnosti zagotavljanja oskrbe s hrano.

 

Evropski državljani za evropsko zunanjo politiko

Namen projekta je razpravljati o zunanji politiki EU, proučevanju oblikovanja zunanje politike, nacionalnih interesov, regionalnega povezovanja, evropski sosedski politiki ter iskanje pravic državljanov in držav, ki izhajajo iz naslova te politike.

 

HANDSON ICT

V letu 2015 je EMUNI univerza nadaljevala z izvajanjem projekta HANDS-ON, ki bo prispeval k boljši integraciji informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in njenih orodij v poučevanje in učenje z razvojem »learning-by-doing« okolja.

Spletna stran projekta: http://handsonict.eu/

 

Migration III

EMUNI kot partner sodeluje v projektu EUROMED Migration III, katerega cilj je razprava o večplastnosti evropske in sredozemske migracijske politike. V letu 2015 je EMUNI kot partnerska organizacija sodelovala pri pripravi dokumentov in poročil s področja migracij v evro-sredozemskem prostoru.

Spletna stran projekta: www.euromed-migration.eu