Projekti

Projekt 'Support to the Euro-Mediterranean University' ('Podpora Evro-sredozemski univerzi')

Trajanje projekta: 1. januar 2010 - 31. december 2012
Nosilec projekta: EMUNI univerza
Vrednost projekta: 1 milijon evrov

Evropska komisija je leta 2009 EMUNI univerzi odobrila projekt z namenom financiranja oblikovanja študijskih programov, politik za zagotavljanje kakovosti izvajanja teh programov in spremljevalnih aktivnosti za dosego cilja. Projektno obdobje je trajalo od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2012.

Na vrhu sredozemskih držav v Parizu, 13. julija 2008, je bilo odločeno, da EMUNI univerza postane ena izmed prednostnih nalog in področij Unije za Sredozemlje, ki se zavzema za okrepljeno sodelovanje severnega in južnega Sredozemlja. Namen ustanovitve in cilji EMUNI univerze so bili spodbujanje medsebojnega razumevanja, sodelovanje na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti ter intenzivnejša akademska in študentska izmenjava. V sklopu teh ciljev je bilo potrebno v sodelovanju s partnerskimi institucijami oblikovati visokošolske (magistrske) študijske in raziskovalne programe. Študijski programi so usmerjeni v oblikovanje mreže odličnosti v evro-sredozemskem prostoru. Teme študijskih programov sovpadajo s šestimi pobudami Unije za Sredozemlje in predstavljajo prednostna področja razvoja evro-sredozemske regije.

Študijski programi so naslednji:

 1. Civilna zaščita (Civil Protection);
 2. Razvoj podjetniške iniciative (Business Development Initiative);
 3. Morske in kopenske avtoceste (Maritime and Land Highways);
 4. Visoko  šolstvo in raziskovanje (Higher Education and Research);
 5. Alternativni viri energije (Alternative Energies);
 6. Zaščita pred onesnaževanjem Sredozemskega morja (De-pollution of the Mediterranean Sea).

Poleg naštetih študijskih programov so bile oblikovane tudi štiri politike za zagotavljanje kakovosti izvajanja omenjenih študijskih programov:

 1. e-Učenje (e-Learning);
 2. Zagotavljanje kakovosti (Quality Assurance);
 3. Politika magistrskih programov (Master Programmes Policy);
 4. Politika doktorskih programov (PhD Programmes Policy).

Poleg izobraževalnega namena sta bila cilja projekta spodbujati akademsko mobilnost znotraj evro-sredozemske regije in pomoč pri oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora. Slednji naj bi zagotavljal kakovosten razvoj akademskega, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja in prispeval k uresničevanju ciljev, zapisanih v Pariški deklaraciji iz leta 2008. Projekt ima zaradi svoje narave nastanka veliko vlogo pri povezovanju severnega in južnega dela Sredozemlja, krepitvi medkulturnega in medverskega dialoga ter spodbujanju večplastnega institucionalnega sodelovanja.

Vsi oblikovani študijski programi in politike so v procesu preverjanja in usklajevanja z namenom, da se bodo lahko začele uporabljati oziroma izvajati že v študijskem letu 2013/2014. Z njimi namerava EMUNI univerza ponuditi kakovostne študijske programe z visoko dodano vrednostjo in kot takšna postati prva visokošolska ustanova v evro-sredozemski regiji, ki bo neposredno izvajala študijske in raziskovalne dejavnosti za razvoj omenjene regije.

 

Projekt 'EUROMED Migration III'

Trajanje projekta: 1. januar 2012 - 31. december 2014
Nosilec projekta: International Centre for Migration Policy Development (Avstrija, Švica)
Partnerji v projektu:

 • International Training Centre of the International Labour Organisation, Italija
 • International and Ibero-American Foundation of Administration and Public Policies, Španija
 • French Office for Immigration and Integration, Francija
 • EMUNI univerza, Slovenija

Sodelujoče države: Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Palestina, Maroko, Sirija, Tunizija
Vrednost celotnega projekta: 5 milijonov evrov

V januarju 2012 je Evropska komisija odobrila projekt z naslovom 'EUROMED Migration III', v katerem EMUNI univerza sodeluje kot partner. Projekt je Evropska komisija izbrala zaradi kakovosti, znanja in novega prispevka k proučevanju tematike preseljevanja v različnih državah.

Namen projekta je spodbujanje sodelovanja med evro-sredozemskimi državami na temo preseljevanja, kot tudi zagotavljanju strokovne pomoči državam, ki se soočajo s tovrstno problematiko. Posebni cilji projekta so zato spodbujanje zakonitega preseljevanja in mobilnosti delovne sile, spodbujanje sodelovanja med državami evro-sredozemske regije, podpora prizadevanjem za oblikovanje pravnih okvirov ter krepitev mehanizmov za izboljšanje mejnega nadzora.

Vloga EMUNI univerze v projektu je zagotavljati prostor za izmenjavo dobrih praks, ponuditi razširjeno mrežo partnerskih institucij za pridobivanje novih znanj in prispevati k proučevanju obravnavanih projektnih tematik.

Projektne teme bodo zajemale tri glavna področja, ki odražajo prioritete evropske politike preseljevanja: 1. zakonito preseljevanje; 2. preseljevanje in razvoj in 3. nezakonito preseljevanje. Znotraj omenjenih tem bodo potekale številne aktivnosti kot so mednarodna srečanja za identifikacijo ključnih migracijskih točk, tri mednarodne konference, priprava spletne strani in vzpostavitev platforme za izmenjavo mnenj, izvedba 10 regionalnih okroglih miz, študije primerov in druge aktivnosti. 

Rezultati projekta so usmerjeni predvsem v izmenjavo dobrih praks in okrepljeno sodelovanje med evro-sredozemskimi državami. Rezultati naj bi pripomogli k boljšemu oblikovanju migracijske politike, vzpostavitvi mehanizmov za boljše upravljanje zakonitega preseljevanja, pripravi priporočila za izboljšanje nacionalnih politik na področju preseljevanja in preučitvi možnosti za boljši nadzor in upravljanje z nezakonitim preseljevanjem.

 

HANDSON ICT projekt

Trajanje projekta: 1. januar 2013 - 1. junij 2015
Nosilec projekta: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), Španija
Partnerji v projektu:

 • Ellinogermaniki Agogi (EA), Grčija
 • Open Universiteit of Netherlands (OUNL), Nizozemska
 • EMUNI univerza, Slovenia
 • The MirandaNet Fellowship, Velika Britanija

Vrednost projekta: 524.233 evrov

IKT Hands-On projekt (HANDSON) stremi k lajšanju integracije informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) orodij v poučevanje in učenje z razvojem »learning-by-doing« okolja, ki ga bodo uporabniki odkrivali sami ali s pomočjo mentorja. Okolje ponuja učiteljem skupek učnih dejavnosti, dopolnjenih z naslednjimi komponentami: 1) strokovnostjo, ki jih obravnava, 2) načrt predavanj, 3) odprtokodnimi IKT orodji, 4) odprto vsebino, 5) peskovniku za orodje. Poleg tega najdejo učitelji »pripravljeno-za-uporabo« spletno okolje, da lahko učenci v čim večji meri opravljajo svoje  dejavnosti s pomočjo ustrezne IKT.

HANDSON je celostno okolje, ki zagotavlja učiteljem vse, kar morajo znati v povezavi z določanjem najprimernejših IKT orodij za določeno pedagoško dejavnost, hkrati pa zagotavlja okolje za uporabo teh dejavnosti v praksi z učenci.

Projekt je sestavljen iz 7 delovnih paketov:

 • DP1 - vodenje projekta
 • DP2 - primerjalne študije in zbiranje potreb uporabnikov
 • DP3 - pedagoško modeliranje: kompetence, aktivnosti in izbira orodij
 • DP4 - razvoj: storitve in okolje
 • DP5 - pilotni program
 • DP6 - vzdržljivostni načrt in gradnja skupnosti
 • DP7 - diseminacijska strategija

Ciljna skupina v HANDSON okolju so učitelji srednjih šol, programov strokovnega izpopolnjevanja ter učitelji na visokošolskih institucijah. Končni cilj projekta je izboljšati kakovost poučevanja in učenja s povečanjem digitalnih znanj učiteljev in posledično tudi študentov.

 

Projekt 'European Citizens for European Foreign Policy'

Trajanje projekta: 1. avgust 2013 - 31. december 2014
Nosilec projekta: Slovensko panevropsko gibanje
Partner v projektu: EMUNI univerza

Projekt z naslovom »European Citizens for European Foreign Policy« prijavljen s strani Slovenskega panevropskega gibanja in sprejet s strani Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je namenjen raziskovanju in razpravljanju o pomenu in vlogi zunanje politike Evropske unije. Znotraj tega okvirja se bodo zvrstili štirje dogodki (dve okrogli mizi in dve mednarodni konferenci), na katerih bomo s partnerskimi organizacijami, predstavniki mednarodnih institucij, državnih organov in drugimi zainteresiranimi razpravljali o evropski zunanji politiki, sosedski politiki EU, vlogi EU v svetu, pomenu narodnih manjšin v zunanjepolitičnem kontekstu, vlogi veleposlaništev in pogledu drugih mednarodnih sodelujočih na EU.

Ker je leto 2013 razglašeno za Evropsko leto državljanov, bo posebna pozornost namenjena pravicam, ki izhajajo iz naslova zunanje politike. V tem sklopu bo javnost osveščena in obveščena o pravicah državljanov, ki jim pripadajo v okviru različnih EU pogodb in drugih pravnih aktov. Z namenom približanja teh pravic državljanom bodo organizirani pogovori in srečanja z veleposlaniki in konzuli različnih EU držav in držav, ki niso članice EU. Izvedbena raven projekta bo zajemala tudi sestavo in pošiljanje vprašalnika državljanom EU o njihovih pravicah na področju zunanje politike (npr. vizumski režim, prehajanje meja z državami, ki niso članice EU idr.). Za namen informiranja javnosti bo vzpostavljena spletna stran z vsemi prispevki udeležencev dogodkov in drugimi relevantnimi podatki na temo evropske zunanje politike. Ob zaključku dogodka bo izdana tudi brošura, v kateri bodo zbrani prispevki govornikov z uvodnimi komentarji in pojasnili.

Projekt EU-ACP network for University International Relations and Academic Excellence (EDULINK II)

Trajanje projekta: November 2013 - May 2016
Nosilec projekta: University of the Witwatersrand (Johannesburg, South Africa)
Partnerji v projektu:

 • EMUNI University (Slovenia)
 • CESTAS (Centro di Educazione Sanitaria e Technologie Appropriate Sanitarie, Italy),
 • University of Namibia (Namibia),
 • Bunda College of Agriculture - University of Malawi (Malawi)
 • Wits Health Consortium T/A Siyakhana Initiative for Ecological Health and Food Security (South Africa)

Namen projekta EDULINK II je krepitev kapacitet visokošolskih institucij v afriški regiji s pomočjo prenosa dobrih praks in izkušenj institucij iz Evropske unije, spodbujati (med)regionalno povezovanje in podpora afriškim univerzam pri vzpostavljanju standardov ter doseganju akademske odličnosti. Glavna tema, ki povezuje partnerske institucije in je vodilo projekta pa je zagotavljanje prehranske in kmetijske varnosti. Posebni cilji projekta so:

 • razvijati programe in orodja za spodbujanje izmenjav izkušenj in znanja na področju izobraževanja (tudi s pomočjo IKT),
 • obogatiti kurikulum afriških partnerkih univerz s področja izobraževanja kot tudi kmetijstva in prehrane,
 • izboljšati dostop do informacij s področja kmetijstva ter prispevati k oblikovanju njenih politik.

Projekt je zasnovan na treh ključnih postavkah: spodbujanje mreženja, uporaba inovativnih in tehnoloških orodij ter razvijanje skupnih programov in politik. S temi elementi želi projekt prispevati k nastanku meduniverzitetne mreže v podsaharski Afriki, spodbujati vključevanje v tovrstne projekte vse sloje prebivalstva, prispevati k oblikovanju državnih politik na področju kmetijstva kot tudi visokega šolstva ter prispevati k (med) regionalnemu sodelovanju.