Izobraževanje

EMUNI univerza v prihodnjih študijskih letih načrtuje izvajanje magistrskih in doktorskih študijskih programov, ki bodo mednarodno primerljivi z vidika trajanja študija, kreditnih točk, vsebin ter pridobljenih znanstvenih in strokovnih naslovov. Nekateri od programov so že priglašeni pri Nacionalni Agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), drugi pa so trenutno v postopku akreditacije oziroma priglasitve. Pričakujemo, da se bodo prvi izmed programov začeli izvajati v študijskem letu 2014/ 2015. Vse podrobnosti v zvezi z vpisom bodo pravočasno objavljene na spletni strani EMUNI univerze.


1.Študijski programi, priglašeni pri NAKVIS in vpisani v razvid

Magistrski študijski program 2. stopnje 'Poslovno komuniciranje v medkulturnem okolju'

 • 2-letni študijski program, 120 ECTS
 • V okviru študijskega programa študentje pridobijo sposobnost učinkovitega komuniciranja v kompleksnih poslovnih okoljih, kot so mednarodna podjetja in mala in srednje velika podjetja, ki načrtujejo proces internacionalizacije. Dobro bodo poznali kulturne značilnosti držav, katerih jezike so študirali, ter razumeli dinamiko medkulturnega komuniciranja. Usposobljeni bodo za delo v managementu in poslovnem svetu v medkulturnem okolju, javnih in zasebnih organizacijah, analitskih firmah.
 • Naziv diplomanta:
 • program je pripravila Univerza Urbino 'Carlo Bo'

2.Študijski programi v  postopku akreditacije pri NAKVIS:

Magistrski študijski program 2. stopnje 'Evro-mediteranske in medkulturne študije'

 • 2-letni študijski program, 120 ECTS
 • Študijski program študentom nudi znanja s področij prava, političnih sistemov in diplomacije, zgodovine, gospodarstva in kulture  Sredozemlja. Študentje se seznanijo s političnim, gospodarskim, družbenim in kulturnim vidikom Sredozemlja in Evropske unije ter pridobijo poglobljeno poznavanje mednarodnih odnosov, političnih sistemov, naravovarstvenega in geografskega vidika Sredozemlja, njegovih gospodarskih tokov, ustavno-pravnih sistemov in mednarodnega dialoga. S tem se usposobijo za poklice v vladnih in nevladnih organizacijah, diplomaciji, gospodarstvu, javnih ustanovah, managementu, mednarodnih organizacijah, itd.
 • naziv diplomanta: magister oziroma magistrica evromediteranskih študij

Študijski program za izpopolnjevanje 'Evro-sredozemske študije'

 • 50 kontaktnih ur, 1 obvezni in 1 izbirni predmet (skupno 10 ECTS)
 • Program Evro-sredozemske študije je program s področja družboslovnih znanosti, ki se ukvarja z razumevanjem in preučevanjem perspektiv mednarodnih odnosov in geopolitičnih, zgodovinsko-arheoloških, kulturno-antropoloških, pravno-institucionalnih ter ekonomskih perspektiv. V okviru izbirnih predmetov imajo udeleženci možnost poglabljanja znanj s področja migracij, socialne varnosti, diplomacije, ekonomije, geopolitike, antropologije regij, turizma, novih medijev, arheologije, prava, študije spolov, visokega šolstva in raziskovalnih projektov. Udeleženci se usposobijo za izvedbo različnih analiz, ki se navezujejo na vprašanja sredozemske regije, ter pridobijo znanja s področja družboslovnih, socioloških in politoloških ved ter aplikacije teh znanj v posebnih študijah primera. Osvojijo komunikacijske sposobnosti, kar pripomore k učinkovitejši izmenjavi informacij med vladnimi, ne-vladnimi, socialnimi in političnimi organizacijami.

 

3.Študijski programi v postopku priglasitve pri NAKVIS:

Magistrski študijski program 2. stopnje 'Evropske študije in zunanji odnosi EU'

 • 2-letni študijski program, 120 ECTS
 • Študijski program obsega temeljne vsebine zunanjih odnosov Evropske unije in tiste vidike evropske integracije, ki so podlaga za oblikovanje in izvajanje zunanjih odnosov EU. Študentje v okviru programa poglobijo znanja iz pravnega reda in zunanjih politik EU, evropskega gospodarskega prava in gospodarskih odnosov v EU, energetike in varstva okolja, itd.  Program ponuja ustrezno poklicno usposabljanje pravnikov tudi za opravljanje na novo nastajajočih nalog, zlasti v RS in EU, ki zahtevajo specifično poklicno usposobljenost, kakor tudi dodatna strokovna znanja in veščine pravnikov.
 • naziv diplomanta: magister oziroma magistrica evropskih študij in zunanjih odnosov EU
 • program je pripravila Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Magistrski študijski program 2. stopnje 'Vodenje in kakovost v izobraževanju'

 • 1-letni študijski program, 60 ECTS
 • Študentje v okviru programa poglobijo znanja z vidika šol kot organizacij in se usposobijo za iskanje novih virov znanja na področju vodenja in kakovosti izobraževanja ter za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah. Program je zasnovan na znanstveni disciplini managementa, predvsem pa poglablja znanja s področja vodenja  izobraževanja, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, organizacijske, vedenjske in pravne vede z izobraževanjem. Diplomanti so usposobljeni za prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših izobraževalnih organizacij ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.
 • Naziv diplomanta: magister oziroma magistrica managementa izobraževanja
 • program je pripravila Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (Celje)